Xuất bản thông tin

Biên bản niêm yết công khai kê khai tài sản năm 2017

Biên bản niêm yết công khai kê khai tài sản năm 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 19 tháng 12 năm 2017

                           

BIÊN BẢN

Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 

         

          Hôm nay, hồi 9 giờ 00 phút  ngày  19 tháng  12 năm 2017

          Tại: Trường Mầm non Hoàng Quế

Đã tiến hành lập biên bản công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của các đối tượng thuộc diện quản lý của Trường Mầm non Hoàng Quế bằng hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan.

          Thành phần lập biên bản:

          1- Đ/c: Vũ Thị Cồn Tiên  - Đại diện lãnh đạo đơn vị

2- Đ/c : Trần Thị Ái      - Đại diện Công đoàn.

3- Đ/c : Phạm Thị Nguyệt- Đại diện đối tượng thuộc diện kê khai tài sản.

4- Đ/c: Hồ Hải Linh  - Thư ký ghi biên bản.

          Nội dung:

Trường Mầm non Hoàng Quế đã tiến hành niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của 04 công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, trong đó không có  bản kê khai lần đầu (theo mẫu 1), 04 kê khai bổ sung

          Biên bản lập xong hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

 

                                                                      ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                                                                                                                                   

                                                                                                                          (đã ký)

  

                                                                                                                 Vũ Thị Cồn Tiên