Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng quế,  ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2015

                                                             

            * Nhiệm vụ trọng tâm:

            - Tiếp tục duy trì ổn định sĩ số chung toàn trường.

            - Thực hiện đúng chương trình kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ.

            - Tổ chức cân đo, theo dõi sức khoẻ cho trẻ trong toàn trường đợt 3.

            - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đoàn kiểm tra PCGDCTMN5T năm 2015

            - Tiếp tục làm công tác KĐCL giáo dục.

            -  Tham dự tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở cấp mầm non.

            -  Tham dự hội thảo lớp học thông minh do PGD tổ chức.

* Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ phổ cập cho kiểm tra cấp huyện.

Đ/c Trịnh T Thúy Nga + GVCN các lớp

 

 

01/4 - 25/4

 

 

2

* Chuyên môn:

- Đảm bảo tốt công tác Vệ sinh ATTP.

- Tổ chức cân đo, theo dõi sức khoẻ cho trẻ trong toàn trường đợt 3.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động tại các điểm lớp.

- Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu đã lên.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo án đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

- Tiếp tuc làm công tác KĐCL chuẩn bị cho đoàn KT.

 

- Đ/c Trịnh T Thúy Nga + Y tế

 

- Đ/c  PHT Phụ trách CM + GV các lớp

 

 

- Đ/c Phạm Thị Nguyệt.

 

01/4-20/4

 

 

04/4-30/4

 

 

15/4-20/4

 

3

* Cơ sở vật chất:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho đợt kiểm tra phổ cập cấp huyện.

Đ/c Trịnh T T Nga + Giáo viên 5 tuổi

 

02/4-11/4

15/4-25/4

4

* Công tác khác:

- Tham gia tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở.

- KT dự giờ giáo sinh thực tập – Tổng kết đoàn.

- Tham dự hội thảo "  Lớp học thông minh " do PGD tổ chức.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tháng 4 và triển khai công tác tháng 5.

 

- Ban Giám Hiệu + GV dạy giỏi cấp cơ sở.

-  BGH + Giáo viên hướng dẫn

 

10/4-11/4

 

 

10-25/4

30/4

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên