Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 05  tháng 01 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2015

 

                                                             

            *Nhiệm vụ  trọng tâm công tác tháng 01/2015:

            - Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

            - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP

           - Vào sổ sức khoẻ, tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ trong học kỳ 1 .

           - Thực hiện chương trình kế hoach giáo dục theo đúng chủ đề từng độ tuổi.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

 

* Lịch cụ thể:

 

 

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển:

- Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

- Tiếp tục chiêu sinh thêm trẻ nhà trẻ và mẫu giáo 3-4 tuổi ra lớp.

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng T. T.Thúy Nga + Giáo viên

 

01-25/01

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP.

+ Vào sổ sức khoẻ, tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ trong học kỳ I.

+ Kiểm tra việc thực hiện chăm sóc bán trú.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục trẻ theo đúng chủ đề và độ tuổi.

+ Vệ sinh trang trí sắp xếp lớp gọn gàng, sạch sẽ, rõ mảng, rõ góc.

+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục các độ tuổi của giáo viên

 

Phó hiệu trưởng T.T.Thúy Nga & GVCN các lớp

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

01-31/01

 

 

05-10/01

 

10-20/01

 

02-24/01

 

 

 

10-25/01

 

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Bổ sung CSVC còn thiếu và mau hỏng chuẩn bị tốt về CSVC phục vụ cho học kỳ II.

- Các hoạt động khác:

+ Tổ chức sơ kết học kỳ I.

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2/2014.

 

PHT Phạm Thị Nguyệt

BGH & GVCN các lớp.

 

BGH& Giáo viên, nhân viên

 

20-25/01

 

 

 

10-15/01

 

31/01

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                                                HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên