Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 1/2017

Lịch công tác tháng 1/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                            Hoàng Quế, ngày 29  tháng 12 năm 2016

                                                                      CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

            * Trọng tâm công tác tháng 01/2017:

            - Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

            - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng trong trường học

            - Vào sổ sức khoẻ, tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ trong học kỳ I.

           - Thực hiện đúng chương trình kế hoạch giáo dục theo chủ đề của từng độ tuổi.

          - Tổ chức sơ kết học kỳ I.

        - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2017.

                                                                                        * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển:

- Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

- Tiếp tục chiêu sinh thêm trẻ nhà trẻ và mẫu giáo 3-4 tuổi ra lớp.

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  H.T Nhạn + Giáo viên

 

01-25/01

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng .

+ Vào sổ sức khoẻ, tổng hợp đánh giá sự phát triển của trẻ trong học kỳ I.

+ Kiểm tra việc thực hiện chăm sóc bán trú.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục trẻ theo đúng chủ đề và độ tuổi.

+ Vệ sinh trang trí sắp xếp lớp gọn gàng, sạch sẽ, rõ mảng, rõ góc.

-Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách CM + Y tế

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

01-25/01

 

 

 

05-0/01

 

 

 

02-24/01

 

03-30/01

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

 

+ Bổ sung CSVC còn thiếu và mau hỏng chuẩn bị tốt về CSVC phục vụ cho học kỳ II. Và đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2017.

 

- Các hoạt động khác:

+ Tổ chức sơ kết học kỳ I.

+ Tham gia hội thi " GV dạy giỏi cấp cơ sở "

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 1, triển khai công tác tháng 2/2017.

 

 

 

PHT Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

Hiệu trưởng + CBGV,NV.

 

 

Hiệu trưởng + CB, GV, NV

 

 

 

 

 

01-25/01

 

 

 

 

29-30/01

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                       (Đã ký)

 

                                                                Vũ Thị Cồn Tiên