Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 2/2017

Lịch công tác tháng 2/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 02  tháng 02 năm 2017


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017

     * Trọng tâm công tác tháng 02/2017:

    - Nhắc nhở, động viên, khuyến khích trẻ tiếp tục đến lớp sau đợt nghỉ Tết dài ngày..

    - Làm tốt công tác tổng vệ sinh sau khi nghỉ Tết để đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường xung quanh và vệ sinh các lớp.

    - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng trong nhà trường.

    - Trang trí sắp xếp chỉnh trang lại lớp sau thời gian nghỉ Tết.

    - Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục chủ đề, từng độ tuổi

    - Bổ sung hồ sơ sổ sách

    - Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017.

    - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

                                                     * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển - Tổ chức:

 - Nhắc nhở, động viên, khuyến khích trẻ tiếp tục đến lớp sau đợt nghỉ tết dài ngày.

- Duy trì ổn định sĩ số học sinh tại các điểm lớp và học sinh trong toàn trường.

- Hợp đồng thêm nhân viên cấp dưỡng đảm bảo theo kế hoạch. 

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  H.T Nhạn + Giáo viên

 

06-28/02

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Tổ chức tổng vệ sinh môi trường xung quanh, vệ sinh các lớp sau khi nghỉ Tết.

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo kế hoạch chương trình từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo theo kế hoạch chủ đề. Bổ sung hồ sơ sổ sách.

+ Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

-Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách CM + Y tế

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

05-28/02

 

 

 

06-28/02

 

 

 

06-28/02

 

03-28/02

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Bổ sung CSVC còn thiếu và mau hỏng chuẩn bị tốt về CSVC phục vụ cho học kỳ II. Và đón đoàn kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

 - Các hoạt động khác:

+ Tham gia  các tiết mục văn nghệ tại liên hoan văn nghệ mừng Đảng mừng xuân.

+ Tổ chức Tết trồng cây đời đời  nhớ ơn Bác.

+ Tiếp tục tham gia hội thi " GV dạy giỏi cấp cơ sở "

+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan " Tiếng hát giáo viên ngành GDDT "

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3/2017.

 

 

 

HT- PHT Phụ trách CSVC

 

 

 

Hiệu trưởng + CBGV,NV.

 

 

Hiệu trưởng + CB, GV, NV

 

 

 

02-28/02

 

 

 

 

05-28/02

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                         (Đã ký)

 

                                                                 Vũ Thị Cồn Tiên