Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN XÃ HOÀNG QUẾ
 

Số: ……/TB-TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Đông Triều, ngày 06  tháng 2 năm 2012
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 2/2012:
- Ổn định và phát huy công tác phát triển của nhà trường. Tỉ lệ chuyên cần của các độ tuổi đạt 95% trở lên;
- Phát động phong trào “xanh hóa trường học”;
- Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi tại các nhóm lớp;
- Triển khai thực hiện kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh;
- Phát động phong trào thi đua mỗi cô giáo là một giải pháp sáng tạo, mỗi cô giáo thiết kế một bài giảng điện tử;
- Kiểm tra kế hoạch, triển khai và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường;
- Tham gia Hội Thi làm đồ dùng tự tạo cấp học Mầm non.
- Đánh giá xếp loại thi đua CBGV-NV tháng 2.
 
Lịch cụ thể
Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
06 – 11/2
- Giữ vững và phát huy công tác phát triển của nhà trường. Tỉ lệ chuyên cần của các độ tuổi đạt 95% trở lên.
- Phát động phong trào “xanh hóa trường học”.
- Kiểm tra kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, đoàn thể.
- Họp hội đồng sư phạm
- Bộ phận chuyên môn
 
- Đoàn thanh niên
 
- Lãnh đạo nhà trường, các bộ phận chuyên môn, đoàn thể.
 
1324/2
- Phát động phong trào mỗi cô giáo là một giải pháp sáng tạo, mỗi cô giáo thiết kế một bài giảng điện tử.
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và thi làm đồ dùng đồ chơi.
- Bộ phận chuyên môn
 
2729/2
- Tham gia Hội thi làm đồ dùng tự tạo cấp học Mầm non
- Đánh giá, xếp loại thi đua CBGV-NV tháng 2
- Chuyên môn
06 – 29/2
- Cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo của các ban ngành liên quan trên mạng Internet, báo cáo, chuyển bộ phận thực hiện.
- Hành chính
 
 Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
   - Các bộ phận chuyên môn (t/h)
   - Đoàn thể trong nhà trường (t/h)                                                                                                                                 
  - Lưu: VT                                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                                   
                                                                                                                        Lưu Ngọc Nhung