Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

____________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

Hoàng Quế, ngày 02  tháng 5 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

 

                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 5/2015:

            - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi đến lớp.

            - Khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ phổ cập cấp Huyện sau đợt ktra

            - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP mùa hè.

            - Thực hiện đánh giá trẻ cuối độ tuổi.

            - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách ở các nhóm lớp xây dựng các điều kiện thiết yếu.

            - Kiểm tra toàn bộ CSVC các nhóm lớp lên kế hoạch tu sửa mua sắm cho năm học mới.

            - Thực hiện công tác bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2014 – 2015.

            - Tổ chức tổng kết năm học tại các lớp và toàn trường.

 

* Lịch cụ thể:

 

 

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

 

* Công tác phát triển:

- Các lớp duy trì sĩ số. Trẻ 5 tuổi duy trì hết tháng 5.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi đến lớp.

- Bổ sung hoàn thiện hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi sau  kiểm tra của Huyện về các điều kiện.

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  Trịnh T T Nga

 

 

5/5-25/5

 

 

 

5/5-10/5

 

 

 

2

* Chuyên môn:

- Nuôi dưỡng:

+ Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP mùa hè.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch chủ đề cuối cùng của năm học ở các độ tuổi. Đặc biệt là trẻ 5 tuổi để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

+ Thực hiện đánh giá trẻ cuối độ tuổi.

+ Hoàn thiện hồ sơ sổ sách ở các nhóm lớp xây dựng các điều kiện thiết yếu.

 

 

 

 

 

Các Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

5/5-31/5

 

 

 

5/5-25/5

 

 

 

20/5-25/5

 

 

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

- Kiểm tra toàn bộ CSVC các nhóm lớp lên kế hoạch tu sửa mua sắm cho năm học mới.

PHT Phạm Thị Nguyệt

 

5/5/2014

 

15-20/5

 

 

 

4

* Các hoạt động khác:

- Thực hiện công tác bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân, Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2014 – 2015.

- Tổ chức tổng kết năm học tại các lớp và toàn trường.

Hiệu trưởng + BGH mở rộng + Giáo viên các lớp

 

20/5-25/5

 

26-28/5

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Cồn Tiên