Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 9/2016

Lịch công tác tháng 9/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 25  tháng 8 năm 2016

                                                           CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho ngày khai giảng năm học mới 2016 – 2017.

- Tiếp tục tuyển sinh tiếp nhận trẻ mầm non đến trường vào các nhóm lớp đúng độ tuổi

- Đảm bảo tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trong nhà trường

- Thực hiện đúng chương trình kế hoạch giáo dục theo chủ đề đầu tiên của năm học mới theo từng độ tuổi.

- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm.

* Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

- Tiếp tục tuyển sinh tiếp nhận trẻ MN đến trường vào các nhóm lớp đúng độ tuổi.

- Chiêu sinh thêm trẻ nhà trẻ và mẫu giáo 3 – 5 tuổi ra lớp đặc biệt là trẻ 5 tuổi ra lớp 100% - Duy trì sĩ số học sinh, ổn định sĩ số chung toàn trường.

 

-Đ/c Hiệu Trưởng ( chỉ đạo) + PHT Hoàng Thị Nhạn

+ Giáo viên

 

 

01 – 15/9

2

* Chuyên môn:

+ Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh bếp và môi trường xunh quanh.

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe trẻ toàn trường đánh giá sức khỏe của trẻ ngay đầu năm học.

- Kiểm tra việc thực hiện chăm sóc bán trú.

+ Giáo dục:

- Thực hiện đúng kế hoạch chương trình giáo dục trẻ chủ đề đầu tiên của năm học mới theo đúng độ tuổi.

- Trang trí sắp xếp lớp rõ mảng, rõ góc. Vệ sinh trong và ngoài lớp gọn gàng, sạch sẽ.

 

 

 

- Đ/c  PHT phụ trách CM + Y Tế

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách CM

 

 

 

 

01 – 30/9

 

 

 

5-10/9

 

 

 

01-30/9

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

- Mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng còn thiếu và mau hỏng phục vụ cho chăm sóc bán trú.

- Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho việc quản lý, dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức họp phụ huynh đầu năm

- Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 9, triển khai công tác tháng 10/2016.

- Tổ chức vui tết trung thu cho các chúa.

 

PHT Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

 

Hiệu trưởng + CBGV, NV

 

01 – 15/9

 

 

 

 

 

10 – 15/9

 

 

30/9

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên