Xuất bản thông tin

LICH TRỰC HÈ NĂM 2018

LICH TRỰC HÈ NĂM 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRỰC HÈ NĂM 2018

     Để đảm bảo công tác cơ quan và xử lý công việc trong thời gian nghỉ hè, trường mầm non Hoàng Quế phân công các đồng chí cán bộ quản lý trong cơ quan thường trực giải quyết công việc trong dịp nghỉ hè năm 2018 cụ thể như sau:

 

Thời gian

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Từ ngày 04/6

đến ngày 08/6/2018

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 11/6

đến ngày 15/6/2018

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 18/6

đến ngày 22/6/2018

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

Từ ngày 25/6

đến ngày 29/6/2018

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 02/7

đến ngày 06/7/2018

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 09/7

đến ngày 13/7/2018

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

Từ ngày 16/7

đến ngày 20/7/2018

Vũ Thị Cồn Tiên

 

Hiệu trưởng

 

0904260291

Từ ngày 23/7

đến ngày 27/7/2018

Phạm Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

0936519911

Từ ngày 30/7

đến ngày 03/8/2018

Hoàng Thị Nhạn

 

Phó hiệu trưởng

0904453148

 

       Trong thời gian nghỉ hè có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

 

 

Hiệu Trưởng

(Đã ký)

 

 

     Vũ Thị Cồn Tiên