Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TỂT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

LỊCH TRỰC TỂT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015


PHÒNG GD VÀ ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

          Đông Triều, ngày 10  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều

 

           Thực hiện Công văn số 81/PGD&ĐT ngày 5/02/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc "Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015";

Trường Mầm non Hoàng Quế báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Cán bộ, giáo viên, nhân viên như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  14/02/2015

(tức 26 tháng chạp)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

2

15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Phạm Thị Nguyệt  

Trần Thị Ái

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0936519911

3

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

4

17/02/2015

(tức 29 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

5

18/02/2015

(tức 30 tết)

Phạm Thị Nguyệt  

Trần Thị Ái

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0936519911

6

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

7

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

8

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Phạm Thị Nguyệt  

Trần Thị Ái

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0936519911

9

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

10

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

11

Ngày 24/02/2015

(tức 6 tháng giêng)

Phạm Thị Nguyệt  

Trần Thị Ái

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0936519911

12

Ngày 25/02/2015

(tức 7 tháng giêng)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

13

Ngày 26/02/2015

(tức 8 tháng giêng)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

14

Ngày 27/02/2015

(tức 9 tháng giêng)

Phạm Thị Nguyệt  

Trần Thị Ái

Phó hiệu trưởng

Giáo viên

0936519911

15

Ngày 28/02/2015

( tức 10 tháng giêng)

Trịnh Thị Thuý Nga

Hồ Hải Linh  

Phó hiệu trưởng

Nhân viên

01696128126

16

Ngày 01/03/2015

( tức 11 tháng giêng)

Vũ Thị Cồn Tiên

Ngô Thị Khuyên

Hiệu trưởng

Giáo viên

0904260291

         

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch được phân công trên.

Trường Mầm non Hoàng Quế trân trọng báo cáo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều.

 

Hiệu Trưởng

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên