Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu


 

   

 

 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 

THỜI KHOÁ BIỂU

NĂM HỌC: 2015 – 2016

NHÓM LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

24-36

tháng tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển TCKN-XH và thẩm mỹ

 

 

 

3-4 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

 

4-5 tuổi

 

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

5-6 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mỹ

Phát triển nhận thức

Phát triển thẩm mỹ

 

                                                                                                                                     Hoàng Quế, ngày 03 tháng 8 năm 2015

                                                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                   (Đã kí)

                                                                                                                                                           Vũ Thị Cồn Tiên