Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO


PHÒNG DG&ĐT ĐÔNG TRIÈU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

 
 

Số: 02/TB-Tr MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hoàng Quế,  ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc ủy quyền điều hành công việc

Trường mầm non Hoàng Quế trong thời gian đồng chí hiệu trưởng đi tập huấn theo Công văn số 936 ngày 25/12/2015

 

       Thực hiện công văn số 936 ngày 25 tháng 12 năm 2015  V/v tập huấn chuyên đề "Tăng cường năng lực quản lý cho đội ngũ Hiệu trưởng trường mầm non"

 Được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Hiệu trưởng trường mầm non Hoàng Quế ủy quyền cho đồng chí  Phạm Thị Nguyệt Phó hiệu trưởng  điều hành toàn bộ công việc của cơ quan trong thời gian Hiệu Trưởng  đi vắng

( Từ ngày 28-29/12/2015)

       Trường mầm non Hoàng Quế thông báo để các đồng chí CBGVNV biết, liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

Các đ/c trong BGH, GVNV trường

Lưu: VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên