Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 2/2017

THỰC ĐƠN THÁNG 2/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 06 – 10/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 6/2

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương   

 

Cháo xương   

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương   

 

Cháo xương   

 

 

3

Ngày 7/2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt    

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 8/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt     

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 9/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

6

Ngày 10/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

             

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 13 – 17/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 13/2

 

Ngày 27/2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

 

3

Ngày 14/2

 

Ngày 28/2

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

4

Ngày 15/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 16/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt   

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 17/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 25 tháng 1 năm 2017

 

             

 

THỰC ĐƠN THÁNG 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 20 – 28/2/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

Ngày 20/2

 

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

3

Ngày 21/2

 

 

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt   

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Ngày 22/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

5

Ngày 23/2

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Bún thịt 

 

 

6

Ngày 24/2

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn