Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 5/2017

Thực đơn tháng 5/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU               

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 1:  ( Thực hiện từ ngày 03 – 05/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 01/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngày 02/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngày 03/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

5

Ngày 04/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

6

Ngày 05/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                       Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 8 – 12/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 8/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

3

Ngày 9/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

4

Ngày 10/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

5

Ngày 11/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 12/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- C0ơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 15 – 19/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 15/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

3

Ngày 16/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

4

Ngày 17/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

5

Ngày 18/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

6

Ngày 19/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                          Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 22 – 26/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 22/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

3

Ngày 23/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

4

Ngày 24/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

5

Ngày 25/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 26/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn