Thực đơn tháng 12/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                       TUẦN 1 (Thực hiện từ ngày: 01 – 09/12/2016)                                                 

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

3

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                     TUẦN 2 ( Thực hiện  từ ngày: 12 – 16/12/2016)                                                 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                       TUẦN 3 (Thực hiện  từ ngày: 19 – 23/12/2016)                                                 

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

3

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                     TUẦN 4 ( Thực hiện  từ ngày: 26 – 30/12/2016)                                                 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: