THỰC ĐƠN THÁNG 3/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 1:  ( Thực hiện từ ngày 01 – 03/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngày 1/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

5

Ngày 2/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 3/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

(Đã duyệt)

 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 06 – 10/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 6/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

3

Ngày 7/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

4

Ngày 8/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

5

Ngày 9/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

6

Ngày 10/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 13 – 17/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 13/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

3

Ngày 14/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

4

Ngày 15/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

5

Ngày 16/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 17/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

                 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 20 – 24/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 20/3

 

 

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

3

Ngày 21/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

 

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

 

4

Ngày 22/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

 

5

Ngày 23/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

 

6

Ngày 24/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

                 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 5:  ( Thực hiện từ ngày 27 – 31/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 27/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

3

Ngày 28/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

 

4

Ngày 29/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

 

5

Ngày 30/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 31/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

               

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: