Công khai tài chính ngày 13/5/2019


                             Công khai tài chính ngày 13/5/2019 

Tổng số xuất ăn: 323 trẻ x 16.500đ 

Tổng số tiền thu: 5.329.500đ

Tổng số tiền chi: 5.329.500đ

Tổng số tiền còn: 0 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu