Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 8/2017

Chương trình công tác tháng 8/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 28  tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

                                                             * Trọng tâm công tác tháng 8/2017:

              - Tổ chức họp hội đồng sau thời gian nghỉ phép.

              - Tổ chức lao động tổng vệ sinh toàn trường.

              - Phân công giáo viên đứng lớp, trang trí sắp xếp lớp

              - Phân công GV làm công tác phổ cập, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho ngày tựu trường 15/8.

              - Tuyển sinh trẻ các độ tuổi ra lớp.

              - Phân công nhiệm vụ tập thể cá nhân xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới 2017-2018.

   - Thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

             - Kiểm tra CSVC đầu năm học các lớp. Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ CSBT và các khoản thu, chi.

* Lịch cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác tổ chức, phát triển:

- Phân công nhiệm vụ CBQL, giáo viên phụ trách các lớp.

 - Tuyển sinh trẻ các độ tuổi ra lớp.

 - Phân công GV tiếp tục làm công tác phổ cập.

-

 

-Đ/c Hiệu Trưởng + PHT Hoàng Thị Nhạn và GVCN các lớp

 

 

01/9

 

02-15/8

2

* Chuyên môn:

+ Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện trước khi tổ chức bán trú.

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Trang trí sắp xếp lớp thành các góc rõ rệt. Vệ sinh trong, ngoài lớp gọn gàng sạch sẽ.

- Tiếp tục rèn nề nếp thói quen trẻ.

- Rèn các tiết mục văn nghệ chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Thực hiện đúng lịch KH bồi dưỡng chuyên môn hè 2017.

 

 

 

 

- Đ/c  PHT phụ trách CM + Y Tế

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách CM

 

 

01-31/8

 

 

01-31/8

 

15-30/8

 

 

05-25/8

 

 

15-25/9

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

- Kiểm tra toàn bộ cơ sớ vật chất các lớp. Xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm đồ dùng phục vụ CSBT và các khoản thu, chi.

* Các hoạt động khác:

 - Triển khai các văn bản chỉ đạo.

 - Đánh giá công tác tháng 8, triển khai công tháng tháng 9/2017.

 

 

 

P.HT phụ trách

CSVC

 

 

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên + các PHT + giáo viên

 

01-10/8

 

 

 

01/9

30/8

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

Vũ Thị Cồn Tiên