Asset Publisher

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

       

Số: 62/KH-MNHQ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Hoàng Quế, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thu-chi phục vụ bán trú năm học 2018-2019

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định khung vị trí việc làm trong CS GDMN công lập ;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Thực hiện Công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc "Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thực hiện hướng dẫn số 902/PGD&ĐT ngày 06/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2018 - 2019.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường .

Trường Mầm non Hoàng Quế xây dựng kế hoạch thu-chi phục vụ bán trú năm học 2018-2019 như sau:

I. Cơ sở tính toán mức thu-chi

- Tổng số học sinh : 380 trẻ (100% học sinh học bán trú)

- Số nhóm lớp :  13 lớp

II. Các khoản thu chi phục vụ bán trú

1. Cấp dưỡng

1.1. Dự kiến chi

Mức lương tối thiểu vùng: 3.090.000đ/tháng (đối tượng lao động chưa qua đào tạo).

- Mức tiền lương tối thiểu vùng chi trả cho người lao động đã qua đào tạo (theo Điều 5, Nghị định số 141/2017/NĐ-CP):  (3.090.000 + (7% x 3.090.000)) = 3.306.000 (đ).

- Mức chi trả BHXH của đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động trên tháng, gồm 17%BHXH, 3,5% BHYT, 1% BHTN, tổng là: 21,5% của tiền lương đơn vị sử dụng LĐ trả cho người lao động: 21% x 3.306.000đ = 710.790đ.

* Tổng số tiền lương và tiền BHXH đơn vị sử dụng lao động phải trả cho người lao động ở vị trí cấp dưỡng làm việc trong 01 tháng (làm đủ 22 ngày công một tháng, mỗi tuần làm việc 40 tiếng, mỗi ngày làm việc đủ 08 tiếng): 3.306.000 + 710.790 = 4.016.790(đ).

* Mức lương chi trả hợp đồng thuê khoán làm việc cấp dưỡng theo thời gian 06 giờ/ngày; 05 ngày/tuần; 22 ngày/tháng.

Mức lương, tiền BHXH đơn vị sử dụng phải chi trả người lao động 01 giờ làm việc: 4.016.790 đ : 22 : 8 = 22.823(đ).

Tổng tiền lương, BHXH chi trả cho 01 cấp dưỡng: 22.823 x 6 x 22 = 3.012.636đ/tháng, trong đó gồm (2.479.488đ lương chính và 21,5% BHXH 533.148đ).

1.2.  Dự kiến thu

- Trên cơ sở Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015, trường dự kiến 50 trẻ/cấp dưỡng. Tæng sè trÎ lµ: 380 = 8 cÊp d­ìng.

Trên cơ sở nguyên tắc thu đủ bù chi, mức thu thuê nhân viên cấp dưỡng 01 tháng/01trẻ là : 3.012.636 đ : 50 trẻ = 60.252đ/trẻ/tháng.

Nhµ tr­êng thuª 8 cÊp d­ìng x 3.012.636®/th¸ng/cÊp d­ìng = 24.101.080®

Tæng chi 1 th¸ng lµ: 24.101.080® : 380 trÎ = 63.423®

Thu tròn: 63.000đ/trẻ/tháng

2. Vật tư, dụng cụ tiêu hao

2.1. Dự kiến chi

Chi phí mua dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ bán trú cho trẻ 01 tháng như sau:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lớp

Số lượng/ lớp

Dùng chung  cho nhà bếp

Tổng số

Đơn giá (đ)

Thành tiền(đ)

1

Xà phòng giặt

Gói

13

0,5

4

10.5

45.000

472.500

2

Nước  rửa tay

Lọ

13

0

5

5

40.000

200.000

3

Nước rửa bát

Chai

13

0

27

27

30.000

810.000

4

Nước lau nhà

Chai

13

0

5

5

30.000

150.000

5

Túi bóng đựng rác

Kg

13

0,5

4

10.5

40.000

420.000

6

Găng tay cao su

Đôi

13

1

10

23

25.000

575.000

7

Găng tay dùng 1 lần

hộp

13

1

8

21

18.000

378.000

8

Giẻ rửa bát

Cái

 

 

10

10

5.000

50.000

9

Cọ rửa xoong nồi

Cái

 

 

10

10

5.000

50.000

10

Mài dao

Cái

 

 

5

5

17.000

85.000

11

Khẩu trang y tế

hộp

 

 

3

3

70.000

210.000

12

Giấy vệ sinh

Cuộn

13

19

 

247

5.500

1.358.500

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

4.759.000

2.2.  Dự kiến thu:

Trên cơ sở nguyên tắc thu đủ bù chi, mức chi quân 01 tháng/01trẻ là:  4.759.000đ :  380 trẻ = 12.523 00 đồng.

Thu tròn: 12.500đ/ tháng

3. Tiền ăn

- HĐTP gồm: - Cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm: Công ty TNHH Vân Anh.

- Địa chỉ: Số nhà 07A, phố 2 P.Mạo Khê-TX Đông Triều- T. Quảng Ninh

- Hợp đồng cung cấp ga: Công TNHH 1TV DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THANH BÌNH- Đại lý ủy quyền cho cửa hàng gas Thái Dương.

+ Địa chỉ: Yên Trung – Yên Thọ - Đông Triều- Quảng Ninh.

- Hợp đồng cung cấp sữa: Công ty cổ phần đầu tư dinh dưỡng Thành Quang.

+ Địa chỉ: Khu Tứ Hiệp – Phường Hoàng Liệt – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội.

- Hợp đồng công ty sữa: Công ty sữa An Sinh – Đông Triều – Quảng Ninh.

3.1. Dự kiến chi

18.000đ/trẻ/ngày (bao gồm cả tiền mua thực phẩm, tiền mua chất đốt dùng cho nấu ăn và nấu nước uống).

* Tiền ăn: 16.500đ/trẻ/ngày

- Uống sữa : 4.000đ/trẻ/bữa

- Ăn bữa trưa : 9.000đ/trẻ/bữa

- Ăn bữa chiều: là : 3.500đ/trẻ/bữa.

* Tiền ga: 1.500đ/trẻ/ngày

3.2. Dự kiến thu:

- Trên cơ sở nguyên tắc thu đủ bù chi, vậy mức thu tiền ăn 01 ngày/trẻ là : 18.000đ x 22 ngµy = 396.000®/th¸ng.

- Thu theo số buổi ăn thực tế của trẻ trong tháng, thời gian vào đầu tháng tiếp theo( Từ ngày 01 đến  ngày 05 tháng tiếp theo).

 Tổng cộng chi phí các khoản theo thỏa thuận 1 tháng/học sinh là:

- Tiền cấp dưỡng: 63.000đ

- Tiền Vật tư, dụng cụ tiêu hao: 12.500đ

- Tiền ăn, chất đốt: 18.000/ ngày   22 ngày =396.000đ/ tháng

III. Tổ chức thực hiện

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường trên cơ sở đó thống nhất thoả thuận về mức thu, chi kinh phí theo kế hoạch đối với phu huynh học sinh.

- Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm ký kết các hợp đồng lao động thuê nhân viên cấp dưỡng dưới sự giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Bộ phận tài vụ của nhà trường chịu trách nhiệm thu- chi theo kế hoạch và theo quy định dưới sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên.

- Trên đây là bản kế hoạch thu – chi phục vụ bán trú năm học 2018 – 2019

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH (t/h);

-  BĐD CMHS  (g/s);

- Bộ phận tài vụ, tập thể GV,NV: (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Vũ Thị Cồn Tiên