Asset Publisher

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013


             Thực hiện công văn  Số: 720/TTr-PGD&ĐT ngày  25/11/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều về việc đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2013.

             Ngày 13 tháng 12 năm 2013 trường MN hoàng Quế tổ chức họp  đánh giá  cán bộ CC,VC và GVNV năm 2013 . Chủ trì cuộc họp có đ/c Lưu Ngọc Nhung – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng tòan thể CBGVNV .

             Sau khi nghe đ/c  Lưu Ngọc Nhung đọc  hướng dẫn , toàn thể CBGVNV bỏ phiếu kín,  Sau một thời gian làm việc khẩn trương và có trách nhiệm Ban kiểm phiếu đã đọc kết quả công khai  trước toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường.