Asset Publisher

KẾ HOẠCH THU - CHI ĐẦU NĂM 2017 - 2018

KẾ HOẠCH THU - CHI ĐẦU NĂM 2017 - 2018


          Mẫu số 2 
PGD THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
           
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU ĐẦU NĂM HỌC  2017 - 2018
  Căn cứ vào KH thu chi đầu năm học 2017 - 2018. Nhà trường tổng hợp công khai
                                                                             
TT Nội dung thu Tổng cộng  Nguồn thu theo quy định Nguồn thu theo thỏa thuận Ghi chú 
1 Học phí   50.000 50.000    
2 Tiền ăn + Chất đốt 01 trẻ / tháng 16.500   16.500  
3 Tiền thuê người nấu ăn 01 trẻ / tháng  47.000   47.000  
4 Thu tiền dọn vệ sinh + giấy vệ sinh
 phục vụ ăn học bán trú 01 trẻ / tháng
10.000   10.000  
5 Tiền đón trẻ sớm trả trẻ muộn 01 trẻ / tháng 60.000   60.000  
6 Tiền đồ dùng vật liệu tiêu hao 01 trẻ / tháng 20.000   20.000  
7 Tiền mua sắm bổ xung bán trú 01 trẻ mới đi học/ năm 294.000   294.000  
8 Tiền mua sắm bổ xung bán trú 01 trẻ cũ đi học/ năm 75.000   75.000  
         
         
           
      Ngày  23  tháng 09  năm 2017
               Người lập    Hiệu trưởng
           
           
           
           
  Trần Thị Hoa   Vũ Thị Cồn Tiên