Asset Publisher

Lịch công tác tháng 10/2016

Lịch công tác tháng 10/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 29  tháng 9 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 10/2016:

- Kiểm tra hồ sơ đầu năm học sinh các lớp.        

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ đúng độ tuổi.

- Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho GV.

- Xây dựng KH và tổ chức một số tiết chuyên đề: " Tạo môi trường giáo dục trong trường MN"

          - Thực hiện công tác KĐCL tháng 9,10/2016.

          - Mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ CSBT.

          - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.         

* Lịch cụ thể:

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

- Huy động thêm trẻ ở các độ tuổi ra lớp, Đặc biệt là trẻ nhà trẻ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Kiểm tra hồ sơ đầu năm học sinh các lớp.

- Hoàn thành công tác phổ cập.

 

-Đ/c Hiệu Trưởng + PHT Hoàng Thị Nhạn và GVCN các lớp

 

- 01-05/10

 

 

10-15/10

2

* Chuyên môn:

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Hướng dẫn giáo viên vào sổ sức khoẻ chấm lên kênh biểu đồ tăng trưởng, tổng hợp kết quả  sau khi khám sức khoẻ trẻ đầu năm học.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Trang trí sắp xếp lớp thành các góc rõ rệt.

- Rèn nề nếp thói quen trẻ.

- Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

- Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho GV.

-  Kiểm tra các lớp: Giáo viên lập kế hoạch chương trình giáo dục, dự các hoạt động của giáo viên tất cả các nhóm, lớp.

- Phân công một số GV ở các độ tuổi tiếp tục thực hiện chuyên đề "Tạo môi trường giáo dục trong trường MN"

- Phân công tiếp tục làm công tác KĐCL.

 

 

 

- Đ/c  PHT phụ trách CM + Y Tế

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

 

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách CM

 

 

 

01-31/10

01-05/10

 

 

10-25/10

 

 

01-31/10

 

 

 

 

 

15-25/10

 

15-25/10

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

- Mua sắm bổ sung CSVC đồ dùng phục vụ chăm sóc bán trú.

- Đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tháng tháng 11/2016.

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam.

 

 

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên + các PHT + giáo viên

 

01-05/10

 

 

 

25-30/10

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên