Asset Publisher

Lịch công tác tháng 12/2016

Lịch công tác tháng 12/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

                                            Hoàng Quế, ngày 30  tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH

                                                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2016

 

            * Trọng tâm công tác tháng 12/2016:          

          - Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

          - Kiểm tra sức khỏe cân đo trẻ lần 2.

          - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

         - Tổng kết đánh giá hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Bồi dưỡng GV đủ điều kiện chuẩn bị cho dự thi GVDG cấp cơ sở năm học 2016-2017.

         - Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

        - Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I.                                                      

                                                                                                 * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

 

* Công tác phát triển; Tổ chức

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp để đạt kế hoạch.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo)

P.HT Hoàng Thị Nhạn

 

 

01-15/12

 

08-09/112

 

 

2

* Chuyên môn:

 - Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra sức khỏe cân đo trẻ lần 2 năm học 2016-2017.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng các lớp.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Tổng kết đánh giá hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Bồi dưỡng GV đủ điều kiện chuẩn bị cho dự thi GVDG cấp cơ sở năm học 2016-2017.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên và kiểm tra các lớp: Giáo viên lên kế hoạch chương trình giáo dục, dự các hoạt động của một số giáo viên các nhóm, lớp.

 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

01-30/12

10-15/12

 

 

 

05-20/12

 

 

 

25-30/12

 

 

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

- Kiểm tra toàn bộ CSVC kỳ I năm học 2016-2017.

- Sửa chữa hệ thống điện, vệ sinh các lớp tại điểm lẻ.

 

PHT Phạm Thị Nguyệt

 

05-07/12

 

 

 

 

 

4

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa 22/12

- Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tháng 12 và triển khai công tác tháng 01/2017.

 - Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I.

 

 

Hiệu trưởng + BGH mở rộng + Giáo viên các lớp

 

05- 22/12

 

 

 

 

30/12

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                          HIỆU TRƯỞNG

 

                             (Đã ký)

 

                              Vũ Thị Cồn Tiên