Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hoàng Quế, ngày 30  tháng 11 năm 2017

                                                                                           KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

 

                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 12/2017:         

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp.

          - Kiểm tra sức khỏe cân đo trẻ lần 2.

          - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ các độ tuổi.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

          - Tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

         - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

         - Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I.

                                                      

                                                                * Lịch cụ thể:

 

 

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

 

* Công tác phát triển; Tổ chức

- Duy trì sĩ số trẻ các lớp trong toàn trường.

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp để đạt kế hoạch.

- Tiếp tục Hợp đồng giáo viên, nhân viên cấp dưỡng đã hết hạn.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo)

P.HT Hoàng Thị Nhạn

 

 

01-15/12

 

08-09/112

 

 

2

* Chuyên môn:

 - Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra sức khỏe cân đo trẻ lần 2 năm học 2017-2018.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng các lớp.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. - Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên và kiểm tra các lớp: Giáo viên lên kế hoạch chương trình giáo dục, dự các hoạt động của một số giáo viên các nhóm, lớp.

 

 

 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

01-30/12

10-15/12

 

 

 

05-20/12

 

 

 

25-30/12

 

 

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

- Kiểm tra toàn bộ CSVC kỳ I năm học 2017-2018.

- Sửa chữa hệ thống thoát nước, vệ sinh tại điểm trung tâm.

 

 

PHT Hoàng Thị Nhạn

 

05-07/12

 

 

 

 

 

4

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa 22/12

- Rà soát các đối tượng đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn làm HS đề nghị.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Đánh giá việc thực hiện công tác tháng 12 và triển khai công tác tháng 01/2018.

 - Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I.

 

 

Hiệu trưởng + BGH mở rộng + Giáo viên các lớp

 

05- 22/12

 

 

 

 

30/12

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                              HIỆU TRƯỞNG

 

                          (đã ký) 

 

                            Vũ Thị Cồn Tiên