Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3/2017

Lịch công tác tháng 3/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                            Hoàng Quế, ngày 02 tháng 03 năm 2017

                                                               CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017                                                             

* Trọng tâm công tác tháng 03/2017:

    - Duy trì ổn định sĩ số học sinh các nhóm, lớp tiếp tục huy động trẻ đến lớp đảm bảo đủ kế hoạch.

    - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng trong nhà trường.

    - Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục chủ đề, từng độ tuổi

    - Tham gia hội thi " Tiếng hát công đoàn  ngành giáo dục" năm 2017.

    - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

    - Kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP.

                                                     * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển - Tổ chức:

 - Tiếp tục huy động trẻ  đến lớp đảm bảo đủ kế hoạch.

- Duy trì ổn định sĩ số học sinh tại các điểm lớp và học sinh trong toàn trường.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  H.T Nhạn + Giáo viên

 

01-31/3

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo kế hoạch chương trình từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo theo kế hoạch chủ đề. Bổ sung hồ sơ sổ sách.

+ Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 và ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

-Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách CM + Y tế

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

01-31/3

 

 

01-31/3

 

 

01-26/3

 

 

13-17/3

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Bổ sung CSVC còn thiếu và chuẩn bị tốt về CSVC phục vụ cho đoàn kiểm tra công nhận

 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

 - Các hoạt động khác:

+ Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017 và thực hiện quy định ATGT, quy định đội mũ bảo hiểm.

+ Tham dự tổng kết hội thi: Giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã.

+ Hoàn thiện nộp SKKN, GPST năm học 2016-2017.

+ Chuẩn bị Tham gia  các tiết mục văn nghệ tại hội thi tiếng hát công đoàn ngành giáo dục năm 2017.

+ Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 và ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 3, triển khai công tác tháng 4/2017.

 

 

 

HT- PHT Phụ trách CSVC

 

 

 

BGH + GV, NV.

 

 

Hiệu trưởng + CB, GV, NV

 

 

 

02-17/3

 

 

 

01-10/3

 

 

01-15/3

 

 

03-26/3

 

 

 

30-31/3

 

 

 

Nơi nhận:

- Các Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                          (Đã ký)

 

                                                                   Vũ Thị Cồn Tiên