Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

______________________________

 

 

 

 

                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________________

                                                  Hoàng Quế, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017

 

   * Trọng tâm công tác tháng 04/2017:

    - Duy trì ổn định sĩ số học sinh các nhóm, lớp tiếp tục huy động trẻ đến lớp đảm bảo đủ kế hoạch.

    - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh dinh dưỡng trong nhà trường.

    - Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch giáo dục chủ đề, từng độ tuổi

    - Tổ chức hội thi " Dinh dưỡng - Bé vui khỏe" năm học 2016-2017.

    - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn Sở giáo dục kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

                                                     * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển - Tổ chức:

 - Tiếp tục huy động trẻ  đến lớp đảm bảo đủ kế hoạch.

- Duy trì ổn định sĩ số học sinh tại các điểm lớp và học sinh trong toàn trường.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  H.T Nhạn + Giáo viên

 

01-30/4

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng theo kế hoạch chương trình từ Nhà trẻ đến Mẫu giáo theo kế hoạch chủ đề. Bổ sung hồ sơ sổ sách.

+ Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

+ Tổ chức hai hoạt động chuyên môn có ứng dung CNTT và phòng học thông mimh chào mừng ngày giải phóng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

 

- Tổ chức hội thi: " Dinh dưỡng - Bé vui khỏe"

-Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách CM + Y tế

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

01-30/4

 

 

01-30/4

01-10/4

20-21/4

10-25/4

 

 

3

- Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Khởi công xây dựng công trình vệ sinh điểm lẻ Tràng Bạch.

+ Bổ sung CSVC còn thiếu và chuẩn bị tốt về CSVC phục vụ cho đoàn kiểm tra Sở GD công nhận  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm 2017.

 - Các hoạt động khác:

+ Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017 và thực hiện quy định ATGT, quy định đội mũ bảo hiểm.

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 4, triển khai công tác tháng 5/2017.

 

 

 

HT- PHT Phụ trách CSVC

 

 

 

BGH + GV, NV.

 

 

Hiệu trưởng + CB, GV, NV

 

02-17/4

 

 

 

01-20/4

 

 

01-30/4

 

 

01-30/4

 

 

 

30-31/4

 

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                          HIỆU TRƯỞNG

 

                              (đã ký)

 

                    Vũ Thị Cồn Tiên