Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5/2017

Lịch công tác tháng 5/2017


 

           PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

                TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

 

                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 05/2017:

          - Tiếp tục duy trì  trẻ các độ tuổi đến lớp đảm bảo sĩ số chung toàn trường

            - Đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP mùa hè.

            - Chuẩn bị tốt công tác vệ sinh ATTP cho đợt kiểm tra liên ngành của Sở.

            - Thực hiện đánh giá trẻ theo giai đoạn, cuối độ tuổi.

            - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách ở các nhóm lớp nộp lưu.

            - Kiểm tra toàn bộ CSVC các nhóm lớp lên kế hoạch tu sửa mua sắm cho năm học mới.

            - Thực hiện công tác bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2016 – 2017. Đánh giá viên chức hàng năm, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn.

            - Tổ chức tổng kết năm học tại các lớp và toàn trường.

                                                 

                                                 * Lịch cụ thể:

 

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

 

 

1

* Công tác phát triển – Phổ cập:

 - Tiếp tục duy trì  trẻ các độ tuổi đến lớp đặc biệt trẻ 5 tuổi duy trì hết tháng 5 đảm bảo sĩ số chung toàn trường.

 - Phân công GV tiếp tục điều tra bổ sung trẻ trong độ tuổi.

 

Hiệu trưởng (chỉ đạo), Phó Hiệu trưởng  H.T Nhạn + Giáo viên

 

01-26/5

 

 

03-10/5

 

 

2

* Chuyên môn:

- Chăm sóc nuôi dưỡng:

+ Duy trì thực hiện đảm bảo tốt công tác vệ sinh ATTP mùa hè và các đợt kiểm tra đột xuất của PGD.

- Giáo dục:

+ Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

+ Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch chủ đề cuối cùng của năm học ở các độ tuổi.

+ Thực hiện đánh giá trẻ theo giai đoạn, cuối độ tuổi.

+ Đánh giá trẻ 5 tuổi theo 5 lĩnh vực (Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi) Đặc biệt là trẻ 5 tuổi để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1.

+ Tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

+ Bổ sung hồ sơ sổ sách hoàn thiện nộp lưu.

+ Đánh giá xếp loại CB,GV, NV

+ Đánh giá xếp loại HT, PHT, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

+ Tự đánh giá trường MN( Theo TT ban hành qui định về tiêu chuẩn đánh giá CLGD

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách CM + Y tế

 

 

 

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn + GV

 

 

 

 

 

 

 

HT,PHT,GV,NV

 

 

P.HT Phạm T Nguyệt+GV,NV

 

 

 

01-26/5

 

 

01-26/5

 

 

 

19-26/5

 

19-26/5

 

 

 

 

26-31/5

 

 

 

3

*Xây dựng các điều kiện thiết yếu:

+ Hoàn thiện công trình vệ sinh điểm lẻ Tràng Bạch.

- Kiểm tra toàn bộ CSVC các nhóm lớp lên kế hoạch tu sửa mua sắm cho năm học mới.

- Các hoạt động khác:

+ Tiếp tục chấn chỉnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017 và thực hiện quy định ATGT, quy định đội mũ bảo hiểm.

- Thực hiện công tác bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân năm học 2016 – 2017.

- Tổ chức tổng kết năm học tại các lớp và toàn trường.

+ Triển khai các văn bản chỉ đạo để thực hiện.

- Họp Hội đồng đánh giá công tác tháng 5, triển khai công tác trong hè.

 

 

HT phụ trách

 

HT- PHT Phụ trách CSVC

 

 

 

BGH + GV, NV.

 

 

Hiệu trưởng + CB, GV, NV

 

10-15/5

 

08-20/5

 

 

01-30/5

 

 

25-26/5

 

29-30/5

 

30-31/5

 

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                         

                      

                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (đã ký)

 

                                                           Vũ Thị Cồn Tiên