Asset Publisher

Thực đơn tháng 12/2016

Thực đơn tháng 12/2016


PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                       TUẦN 1 (Thực hiện từ ngày: 01 – 09/12/2016)                                                 

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

3

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                     TUẦN 2 ( Thực hiện  từ ngày: 12 – 16/12/2016)                                                 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ  

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                       TUẦN 3 (Thực hiện  từ ngày: 19 – 23/12/2016)                                                 

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

3

 

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

         

 

 

PHÒNG GD& ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ 

                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                           Hoàng Quế, ngày 26 tháng 11 năm 2016

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC 2016 – 2017

                                                     TUẦN 4 ( Thực hiện  từ ngày: 26 – 30/12/2016)                                                 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

2

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 -Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Bánh mì – Sữa đậu

 

 

3

 

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

Mẫu giáo

- Cơm thường

 - Cá sốt cà

- Canh bắp cải nấu thịt 

 

Bún thịt

 

 

4

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

Mì xương

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cúc nấu thịt

 

           Mì xương

 

 

 

5

Nhóm trẻ

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột 

Mẫu giáo

-Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – Sữa bột

 

 

6

Nhóm trẻ

-Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

Mẫu giáo

-Cơm thường

 - Giò lụa sốt cà chua

-Canh khoai tây ninh xương  

 

Mì thịt 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn