Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 3/2017

THỰC ĐƠN THÁNG 3/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 1:  ( Thực hiện từ ngày 01 – 03/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngày 1/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

5

Ngày 2/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 3/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

(Đã duyệt)

 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 06 – 10/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 6/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

3

Ngày 7/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

4

Ngày 8/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

5

Ngày 9/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

6

Ngày 10/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 13 – 17/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 13/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

3

Ngày 14/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

4

Ngày 15/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

5

Ngày 16/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 17/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

                 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 20 – 24/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 20/3

 

 

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt    

 

Cháo xương   

 

3

Ngày 21/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

 

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt  

 

Bánh mì – sữa bột   

 

4

Ngày 22/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương    

 

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương

 

Mì thịt

 

 

 

5

Ngày 23/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

 

6

Ngày 24/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 27 tháng 2 năm 2017

 

                 

 

THỰC ĐƠN THÁNG 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 5:  ( Thực hiện từ ngày 27 – 31/3/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

 

2

Ngày 27/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Bánh mì – sữa đậu

 

 

3

Ngày 28/3

 

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

Bún thịt

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Bún thịt

 

 

4

Ngày 29/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà

- Canh bí đỏ ninh xương

Mì thịt

 

 

5

Ngày 30/3

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cải cúc nấu thịt

Bánh mì – Sữa bột

 

6

Ngày 31/3

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bắp cải nấu thịt

Cháo xương

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

(Đã duyệt)

 

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn