DANH SÁCH CB - GV - NV NĂM HỌC 2019 - 2020


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2019 – 2020

Ảnh đại diện

 

Thông tin cá nhân

 

 

 

1, Đ/c Nguyễn Hoài Thu

Sinh ngày: 02/12/1982

Chức vụ: BT chi bộ, Hiệu trưởng  

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN

Ngày vào Đảng:

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: mn.htd.nhthu@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0395.859.363

 

 

 

2, Đ/c Nguyễn Thị Miền

Sinh ngày:

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN

Ngày vào Đảng: 03/11/2004

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: mn.htd.ntmien@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 028.2912.910

 

 

 

3, Đ/c Hoàng Thị Nhạn

Sinh ngày: 02/12/1982

Chức vụ: Phó BT chi bộ, Phó HT

Trình độ chuyên môn: ĐH GDMN, ĐH QLGD

Ngày vào Đảng: 03/07/2003

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: mn.hq.htnhan@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0904.453.148

 

 

 

4, Đ/c Trần Thị Ái  

Sinh ngày: 23/12/1979

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn – Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 02/07/2010

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: mn.hq.ttai@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0962.826.155

 

 

 

5, Đ/c Vũ Thị Uyên  

Sinh ngày: 23/12/1979

Chức vụ: Tổ trưởng CM MG  – Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 03/02/2015

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS

Email: mn.hq.vtuyen@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0972.687.533

 

 

6, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương   

Sinh ngày: 24/01/1986

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 14/09/2011

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp CS, GV dạy giỏi cấp Tỉnh

Email: mn.hq.ntthuong@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0368.969.919

 

 

 

7, Đ/c Phạm Thị Thu Hằng     

Sinh ngày: 18/09/1988

Chức vụ: Giáo viên, Bí thư ĐTN

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 04/07/2014

Thành tích: GV dạy giỏi cấp cơ sở

Email: mn.hq.ptthang@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0397.112.171

 

 

 

8, Đ/c Vũ Thị Anh     

Sinh ngày: 26/05/1983

Chức vụ: Tổ phó CM MG

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 22/12/2009

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Email: mn.hq.vtanh@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0398.921.087

 

 

 

9, Phạm Thị Phượng

Sinh ngày: 06/02/1980

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  GDMN

Ngày vào Đảng: 04/12/2012

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở  

Email: mn.hq.ptphuong@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0327886766

 

 

 

10, Nguyễn Thị Sinh 

Sinh ngày: 25/09/1993

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp GDMN

Ngày vào Đảng: 17/01/2019

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 

Email: mn.hq.ntsinh@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0342.693.685

 

 

 

 

 

11, Nguyễn Thị Kim Dung 

Sinh ngày: 27/07/1986

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 03/10/2016

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 

Email: mn.hq.ntkdung@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0772.272.348

 

 

 

12, Phạm Thị Nhàn 

Sinh ngày: 21/12/1979

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 02/07/2010

Thành tích: UBND thị xã tặng khen  

Email: mn.hq.ptnhan@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0974.897.568

 

 

 

13, Lưu Thị Thu Chung  

Sinh ngày: 13/01/1981

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 08/12/2012

Thành tích: GV dạy giỏi cấp Tỉnh, Chiến sĩ TĐ cấp CS, UBND thị xã tặng khen  

Email: mn.hq.lttchung@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0778.338.586

 

 

 

14, Nguyễn Thị Đương  

Sinh ngày: 27/01/1988

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở   

Email: mn.hq.ntduong@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0936.588.192

 

 

 

15, Phạm Thị Ngọc   

Sinh ngày: 13/11/1989

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 03/10/2016

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở   

Email: mn.hq.ptngoc@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0335.940.369

 

 

 

 

 

 

16, Ngô Thị Khuyên

Sinh ngày: 19/09/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 03/10/2004

Thành tích: GV dạy giỏi cấp Tỉnh, Chiến sĩ TĐ cấp CS

Email: mn.hq.ntkhuyen@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0382.250.802

 

 

 

17, Nguyễn Thị Thúy    

Sinh ngày: 22/07/1990

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 22/07/2016

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở   

Email: mn.hq.ntthuy@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0982.819.190

 

 

 

18, Hoàng Thị Thủy

Sinh ngày: 02/12/1989

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở   

Email: mn.hq.htthuy@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0967.935.990

 

 

 

19, Ngô Thị Phương 

Sinh ngày: 08/08/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp GDMN

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp trường, LĐTT  

Email: mn.hq.ntphuong@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0383.461.882

 

 

 

20, Dương Thị Kim Tuyến    

Sinh ngày: 31/08/1973

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 03/08/2003

Thành tích: Chiến sĩ TĐ cấp CS, UBND thị xã tặng khen  

Email: mn.hq.dtktuyen@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0936.223.980

 

 

 

21, Nguyễn Thị Như Quỳnh     

Sinh ngày: 14/03/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 08/08/2012

Thành tích: Chiến sĩ TĐ cấp CS

Email: mn.hq.ntnquynh@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0965.061.556

 

 

22, Bùi Thị Thanh      

Sinh ngày: 07/10/1990

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở   

Email: mn.hq.btthanh@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0379.748.838

 

 

 

23, Bùi Thị Rung

Sinh ngày: 28/02/1977

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 03/07/2008

Thành tích: lao động tiên tiến

Email: mn.hq.btrung@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0379.386.117

 

 

 

24, Nguyễn Thị Thủy       

Sinh ngày: 09/11/1990

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Thành tích: Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở    

Email: mn.hq.ntthuy1@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0363.814.606

 

 

 

25, Hồ Hải Linh        

Sinh ngày: 10/07/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp GDMN

Ngày vào Đảng: 06/11/2013

Thành tích: Lao động tiên tiến     

Email: mn.hq.hhlinh@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0988.443.643

 

 

 

26, Mai Thị Xuân        

Sinh ngày: 05/12/1993

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Thành tích: Lao động tiên tiến     

Email: mn.hq.mtxuan@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0975.800.608

 

 

 

27, Phạm Thị Nhung         

Sinh ngày: 22/06/1985

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp GDMN

Thành tích: Lao động tiên tiến     

Email: mn.hq.ptnhung@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0969.038.690

 

 

 

28, Nguyễn Thị Thơm         

Sinh ngày: 28/05/1981

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng GDMN

Ngày vào Đảng: 08/08/2012

Thành tích: Lao động tiên tiến, GV dạy giỏi cấp trường      

Email: mn.hq.ntthom@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0902.061.471

 

 

 

29, Phạm Thị Châu Loan          

Sinh ngày: 15/06/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 12/07/2011

Thành tích: Lao động tiên tiến, GV dạy giỏi cấp trường      

Email: mn.hq.ptcloan@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0938.648.281

 

 

 

30, Lưu Thị Hương           

Sinh ngày: 18/12/1980

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 14/09/2011

Thành tích: GV dạy giỏi cấp cơ sở     

Email: mn.hq.lthuong@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0338.749.802

 

 

 

31, Trần Thị Thi            

Sinh ngày: 02/11/1990

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ chuyên môn: Đại học GDMN

Ngày vào Đảng: 19/05/2018

Thành tích: GV dạy giỏi cấp trường, LĐTT     

Email: mn.hq.ttthi@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0398.093.857

 

 

 

32, Lê Thị Hay             

Sinh ngày: 01/12/1984

Chức vụ: Kế toán – hành chính  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Ngày vào Đảng: 08/10/2014

Thành tích: LĐTT     

Email: mn.ks.lthay@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0973.246.706

 

 

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.