Thông tin thành viên
Họ và tên: Ngô Thị Khuyên
Email: mn.hq.ntkhuyen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Tân Việt - ĐT - QN
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoàng Quế
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 59       Đã duyệt: 32       Tổng điểm: 142

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt