Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ
Năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tong 382 tre Nha tre: 67 Mau giao: 315
Hướng dẫn tuyển sinh:
Hoc sinh trong đô tuoi mam non
Tuyến tuyển sinh:
Hoc sinh tren đia ban xa Hoang Que
Điều kiện tuyển sinh:
Co đu ho so theo yeu cau
Hướng dẫn sau đăng ký:
Tin mới nhất