Kế hoạch tháng 9/2021


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 
   

Số: 141/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

  1. Khai giảng năm học mới và tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19
  2. Xây dựng kế hoạch năm học và các nội qui, qui chế trong trường học.
  3. Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục
  4. Tổ chức tết trung thu cho học sinh.

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/9

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc + Y tế

+ Khám sức khỏe đầu vào, cân đo chấm kênh.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/9

 

 

- Giáo dục

+ Thống nhất xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy

+ Hoàn thiện hồ sơ sổ sách giáo viên, học sinh

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/9

 

 

3

Xây dựng đội ngũ

- Xây dựng nội qui, qui chế trong trường học.

Toàn trường

Từ 1 ->30/9

 

4

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Thống kê toàn bộ CSVC, giao cho các lớp

sử dụng và bảo quản

HT

Từ 01 ->30/9

 

5

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

- Đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm

 

HT

Toàn trường

 

Từ 1 - >30/9

 

6

Công tác khác

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Tổ chức tết trung thu cho học sinh

Toàn trường

 

 1-> 30/9

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Hoài Thu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu