Lịch công tác tháng 1/2020


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 
 
 

 

 

Số: 05/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2020

 

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục,

2. Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020.

 

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/01

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

+ Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

 

Y tế

CM nuôi

 

 

 

Từ 01 -> 30/01

 

 

- Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

 

 

Từ 1/ ->30/01

 

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng dịch

- XD kế hoạch chăm sóc đặc biệt cho trẻ suy dinh dưỡng và béo phì.

Y tế

Từ 1 ->30/01

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

Các lớp

Từ 10-> 30/01

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Rà soát toàn bộ trang thiết bị, cấp bổ sung cho các lớp bảo quản và sử dụng.

GVCN

Từ 01 ->31/01

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Họp bình xét thi đua học kỳ I

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >31/01

 

7

Công tác khác

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

Toàn trường

 

10-15/1/2020

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu