Kế hoạch tháng 12 - 2021 


 

Kế hoạch tháng 11 năm 2021  

Kế hoạch tháng 10 năm 2021  

Kế hoạch tháng 9/2021  

Kế hoạch công tác tháng 4/2021  

Kế hoạch công tác tháng 3/2021  

Kế hoạch công tác tháng 1/2021  

Kế hoạch tháng 10 năm 2021  

Kế hoạch công tác tháng 12/2020  


Các trang: 1  2