THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                                                              THỜI KHOÁ BIỂU

                                                                        NĂM HỌC: 2019 – 2020

 

NHÓM LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

24-36

tháng tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển

ngôn ngữ

 

Phát triển TCKN-XH và thẩm mỹ

 

 

 

3-4 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển

nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

 

4-5 tuổi

 

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

5-6 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

Phát triển thẩm mỹ

 

                                                                        Hoàng Quế, ngày 01 tháng 9 năm 2019

                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                   (Đã kí)

                                                                                          Nguyễn Hoài Thu

 

 


No comments yet. Be the first.