Công khai tài chính ngày 12/9/2019


                             Công khai tài chính ngày 12/9/2019 

Tổng số xuất ăn: 289 trẻ x 16.500đ 

Tổng số tiền thu:4.768.500đ

Tổng số tiền chi: 4.768.500đ

Tổng số tiền còn: 0 


No comments yet. Be the first.