LỊCH TRỰC HÈ 2019


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hoàng Quế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC HÈ 2019

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

THÁNG 6/2019

1

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

01 – 10/6

2

Phạm Thị Nguyệt

Phó HT

0936519911

11- 20/6

3

Hoàng Thị Nhạn

Phó HT

0904453148

21- 30/6

THÁNG 7/2019

1

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

01 – 10/7

2

Phạm Thị Nguyệt

Phó HT

0936519911

11- 20/7

3

Hoàng Thị Nhạn

Phó HT

0904453148

21- 30/7

THÁNG 8/2019

1

Vũ Thị Cồn Tiên

Hiệu trưởng

0904260291

01 – 10/8

2

Phạm Thị Nguyệt

Phó HT

0936519911

11- 20/8

3

Hoàng Thị Nhạn

Phó HT

0904453148

21- 30/8

 

                                                                                                                                                               Người lập

 

 

                                                                                                                                                             Hoàng Thị Nhạn


No comments yet. Be the first.