Lịch công tác tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 28  tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

                                                  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2018                                           Trọng tâm công tác tháng 10/2018:

- Tiếp tục huy động trẻ các độ tuổi ra lớp. Vào phần mềm PCGD hoàn thành.

- Kiểm tra hồ sơ đầu năm học sinh các lớp.        

         - Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

         - Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ đúng độ tuổi.

         - Tổ chức hội nghị CBGVNV năm học 2018-2019

         - Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho GV.

          - Tổ chức bồi dưỡng thống nhất hồ sơ Quản lý, GV, nhân viên trong trường MN;

          - Xây dựng KH và tổ chức một số tiết chuyên đề: " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

          - Tổ chức các HĐ chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

         - Thực hiện công tác KĐCL tháng 9,10/2018.

         - Sửa chữa CSVC đảm bảo điều kiện cho các hoạt động.

         - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

         

* Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển:

- Huy động thêm trẻ ở các độ tuổi ra lớp, Đặc biệt là trẻ nhà trẻ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Kiểm tra hồ sơ đầu năm học sinh các lớp.

- Hoàn thành công tác phổ cập.

 

-Đ/c Hiệu Trưởng + PHT Phạm Thị Nguyệt và GVCN các lớp

 

 

01-05/10

 

10-15/10

2

* Chuyên môn:

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Hướng dẫn giáo viên vào sổ sức khoẻ chấm lên kênh biểu đồ tăng trưởng, tổng hợp kết quả  sau khi khám sức khoẻ trẻ đầu năm học.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ ở các độ tuổi.

- Trang trí sắp xếp lớp thành các góc rõ rệt. Phù hợp với tầm nhìn của trẻ.

- Tiếp tục rèn nề nếp thói quen trẻ.

- Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

- Tổ chức bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho GV.

- Xây dựng KH tổ chức hội thi thiết kế bài giảng E-learning.

- Kiểm tra các lớp: Giáo viên lập kế hoạch chương trình giáo dục, dự các hoạt động của giáo viên tất cả các nhóm, lớp.

- Phân công một số GV ở các độ tuổi tiếp tục thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm".

- Phân công tiếp tục làm công tác KĐCL.

 

 

 

- Đ/c  PHT phụ trách CM + Y Tế

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

 

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách CM

 

 

 

01-31/10

01-05/10

 

 

10-25/10

 

 

01-31/10

 

 

 

 

 

15-25/10

 

 

15-20/10

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

- CSVC: Sửa chữa hệ thống điện sáng, quạt, toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh giáo viên và học sinh toàn trường, công trình thoát nước

* Các hoạt động khác:

- Tổ chức hội nghị CBGVNV năm học 2018-2019

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Đánh giá công tác tháng 10, triển khai công tháng tháng 11/2017.

 

 

 

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên + các PHT + giáo viên

 

05-10/10

 

 

18/10

 

15-20/10

 

30-31/10

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.