PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2018 - 2019


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hoàng Quế ngày 30 tháng 8 năm 2018

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018 – 2019

Stt

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Phân công CM

Ghi chú

1

Vũ Thị Cồn Tiên

1968

Hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường

 

2

Hoàng Thị Nhạn

1982

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM NT+ 3T, nuôi dưỡng, điểm lẻ Tràng Bạch

 

3

Phạm Thị Nguyệt

1967

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM 4+ 5 tuổi, Phổ cập, KĐCL,CSVC, CNTT, Phong trào, điểm lẻ Quế Lạt

 

4

Phạm Thị Thu Hằng

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A1

 

5

Nguyễn T Thu Hương

1986

Giáo viên

ĐH

 

6

Trần Thị Ái

1979

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A2

CTCĐ

7

Vũ Thị Uyên

1987

Giáo viên

 

8

Ngô Thị Khuyên

1982

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A3

 TTCM MG

9

Nguyễn Thị Thúy

1990

Giáo viên

ĐH

 

10

Dương Thị Kim Tuyến

1973

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A4

 

11

Bùi Thị Thanh

1990

Giáo viên

ĐH

 

12

Phạm Thị Châu Loan

1984

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A5

 

13

Nguyễn Thị Thơm

1981

Giáo viên

 

14

Nguyễn Thị Sinh

1990

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B1

 

15

Phạm Thị Phượng

1980

Giáo viên

 

16

Phạm Thị Ngọc

1989

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B2

 

17

Vũ Thị Anh

1983

Giáo viên

ĐH

TPMG

18

Nguyễn Thị Thủy

1990

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B3

 

19

Bùi Thị Rung

1977

Giáo viên

 

20

Nguyễn Thị Đương

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi C1

 

21

Lưu Thị Thu Chung

1981

Giáo viên

ĐH

 

22

Nguyễn Thị Kim Dung

1986

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi C2

TP Nhà trẻ + 3 tuổi

23

Phạm Thị Nhàn    

1979

Giáo viên

ĐH

 

24

Trương Thị Tuyến

1980

Giáo viên

ĐH


Giáo viên chủ nhiệm

nhóm trẻ D1

 

25

Hoàng Thị Thủy

1990

Giáo viên

TC

 

26

Lưu Thị Hương

1980

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ D3

 

27

Ngô Thị Phương

1982

Giáo viên

TC

 

 

 

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ D3

 

28

Trần Thị Thi

1990

Giáo viên

ĐH

 

29

Mai Thị Xuân

1990

Giáo viên

TC

 

30

Nguyễn T Như Quỳnh

1984

Giáo viên

ĐH

TT NT + 3 tuổi

31

 

Trần Thị Hoa

1981

Hành chính

TC

 

 TT tổ VP

32

Ngô Thị Phong Lan

1988

Y tế

TC

 

 

 

                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                                                                         Vũ Thị Cồn Tiên

 

 


No comments yet. Be the first.