THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẦU NĂM 2018 - 2019


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 352

 

 

52

54

112

134

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 352

 

 

52

54

112

134

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 352

 

 

52

54

112

134

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 352

 

 

52

54

112

134

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 352

 

 

52

54

112

134

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻem

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

48

51

108

130

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

4

3

4

2

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

52

   

52

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

52

   

52

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

52

   

52

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

300

 

 

 

54

112

134

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

300

 

 

 

54

112

134

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

300

 

 

 

54

112

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                            ( đã ký ) 

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Cồn Tiên 


No comments yet. Be the first.