THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                                                              THỜI KHOÁ BIỂU

                                                                           NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

NHÓM LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

24-36

tháng tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển

ngôn ngữ

 

Phát triển TCKN-XH và thẩm mỹ

 

 

3-4 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển nhận thức/

Phát triển TCKNXH

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển

nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

 

4-5 tuổi

 

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển nhận thức/

Phát triển TCKNXH

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

 

Phát triển thẩm mỹ

5-6 tuổi

 

Phát triển thể chất

 

Phát triển nhận thức/

Phát triển TCKNXH

 

Phát triển ngôn ngữ

 

Phát triển nhận thức

Phát triển thẩm mỹ

                                                                    Hoàng Quế, ngày 01 tháng 9 năm 2020

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                                 

                                                                                              ( Đã ký )

 

                                                                                      Nguyễn Hoài Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu