THỰC ĐƠN THÁNG 10/2018


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – NĂM 2018

Tuần 1 – Thực hiện từ ngày 1/10 – 5/10/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

01/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh củ cải, cà rốt

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

02/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

03/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

04/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh bí xanh    

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

6

05/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

 

                                   HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

                                                 (đã duyệt)

                                           Vũ Thị Cồn Tiên                                                                      Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – NĂM 2018

Tuần 2 – Thực hiện từ ngày 8/10 – 12/10/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

8/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ  

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

9/10

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh bí xanh    

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

10/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

11/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh củ cải cà rốt

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

6

12/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

                                     HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

                                                 (đã duyệt)

                                          Vũ Thị Cồn Tiên                                                                           Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – NĂM 2018

Tuần 3 – Thực hiện từ ngày 15/10 – 19/10/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

15/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh củ cải, cà rốt

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

16/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

17/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

18/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh bí xanh    

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

6

19/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

 

                                      HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

                                                  (đã duyệt)

                                           Vũ Thị Cồn Tiên                                                                       Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

THỰC ĐƠN THÁNG 10 – NĂM 2018

Tuần 4 – Thực hiện từ ngày 22/10 – 31/10/2018

Thứ

Nhóm, lớp

Bữa phụ sáng

Bữa chính

Bữa phụ

chiều

Bữa chính chiều

 

Ghi chú

 

2

22, 29 10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Giò lụa rim cà chua

- Canh xương ninh bí đỏ  

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Cháo xương

 

 

3

23, 30 10

Nhà trẻ

 

 - Cơm thường,

- Thịt xào giá đỗ

- Canh xương ninh bí xanh    

Sữa bột Meta

Bún xương 

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Bún xương  

 

 

4

24, 31

10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Mì thịt bò

 

 

5

25/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương ninh củ cải cà rốt

Sữa bột Meta

Cháo sườn

 

Mẫu giáo

Sữa An Sinh

Cháo sườn

 

 

6

26/10

Nhà trẻ

 

- Cơm thường,

- Cá sốt cà chua

- Canh cá nấu chua

Sữa bột Meta

Bún xương  

 

Mẫu giáo

Sữa bột Meta

Bún xương

 

 

 

 

            HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Hoàng Quế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

                                                   (đã duyệt)

                                           Vũ Thị Cồn Tiên                                                                          Hoàng Thị Nhạn 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: