Thực đơn tháng 5/2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU               

   TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 1:  ( Thực hiện từ ngày 03 – 05/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 01/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngày 02/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngày 03/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

5

Ngày 04/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

6

Ngày 05/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                       Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 2:  ( Thực hiện từ ngày 8 – 12/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 8/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

3

Ngày 9/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

4

Ngày 10/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

5

Ngày 11/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 12/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- C0ơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                     Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 3:  ( Thực hiện từ ngày 15 – 19/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 15/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

3

Ngày 16/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

4

Ngày 17/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

5

Ngày 18/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

6

Ngày 19/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                          Hoàng Quế, ngày 28 tháng 4 năm 2017

       

 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

TUẦN 4:  ( Thực hiện từ ngày 22 – 26/5/2017)

 

THỨ

ĐỐI TƯỢNG

BỮA PHỤ SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA PHỤ CHIỀU

2

Ngày 22/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương   

 

Cháo thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Cá sốt cà chua

- Canh khoai tây ninh xương

 

Cháo thịt

3

Ngày 23/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Thịt xào giá đỗ

- Canh tép nấu bầu

 

Chè đỗ đen  

4

Ngày 24/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt

 

Mỳ xương  

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt   

 

Mỳ xương  

5

Ngày 25/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa tươi An Sinh

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

Mẫu giáo

Sữa tươi An Sinh

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh ngao mùng tơi

Bánh mì – Sữa bột

6

Ngày 26/5/2017

Nhóm trẻ

Sữa bột Meta care

- Cơm nát

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

Mẫu giáo

Sữa bột Meta care

- Cơm thường

- Giò lụa sốt cà chua

- Canh bí đỏ ninh xương  

Bún thịt

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

(đã duyệt)

 

Vũ Thị Cồn Tiên

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

Phó hiệu trưởng

 

 

 

Hoàng Thị Nhạn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu