Thông tin về đội ngũ


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                          DANH SÁCH CBGV-NV TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG QUẾ

                                                                                NĂM HỌC: 2015 - 2106

Stt

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ

Nam vào ngành

Đảng viên

Đoàn viên

Trình độ CM

BC

Số ĐT

Ghi chú

                     

1

Vũ Thị Cồn Tiên

18/11/1986

Hiệu trưởng

1996

X

 

ĐH

X

 

0904.260.291

 

2

Trịnh Thị Thúy Nga

04/08/1974

P. Hiệu trưởng

1994

X

 

ĐH

X

 

0169.612.8126

 

3

Phạm Thị Nguyệt

06/10/1967

P. Hiệu trưởng

1986

X

 

ĐH

X

 

0936.519.911

 

4

Trần Thị Ái

23/12/1979

Giáo viên

2004

X

 

X

 

0962.826.155

 

5

Phạm Thị Nhàn

21/12/1979

Giáo viên

1998

X

 

ĐH

X

 

0974.897.568

 

6

Nguyễn T Thu Hương

24/01/1986

Giáo viên

2007

X

 

ĐH

 

X

0169.898.8131

 

7

Ngô Thị Khuyên

19/09/1982

Giáo viên

1997

X

 

X

 

0168.225.0802

 

8

Ngô Thị Phương

08/08/1982

Giáo viên

2008

 

 

TC

 

X

 

 

9

Lưu Thị Thu Chung

13/10/1981

Giáo viên

2002

X

 

ĐH

X

 

0122.833.8586

 

10

Dương Thị Kim Tuyến

31/08/1973

Giáo viên

1990

X

 

X

 

0936.223.980

 

11

Lưu Thị Hương

18/12/1980

Giáo viên

2003

X

 

ĐH

X

 

0163.8749802

 

12

Phạm Thị Phượng

06/02/1980

Giáo viên

2001

X

 

X

 

0162.788.6766

 

13

Nguyễn T Như Quỳnh

14/03/1984

Giáo viên

2006

X

 

ĐH

X

 

0168.230.3721

 

14

Bùi Thị Rung

28/02/1977

Giáo viên

1997

X

 

X

 

0936.801.663

 

15

Nguyễn Thị Thơm

28/05/1981

Giáo viên

2007

X

 

 

X

0902.061.471

 

16

Vũ Thị Anh

26/05/1983

Giáo viên

2006

X

 

ĐH

X

 

0169.892.1087

 

17

Nguyễn Thị Đương

27/01/1988

Giáo viên

2009

 

X

ĐH

 

X

0936.588.192

 

18

Trương Thị Tuyến

13/05/1980

Giáo viên

2001

X

 

ĐH

X

 

0902.116.506

 

19

Vũ Thị Uyên

17/07/1987

Giáo viên

2009

X

X

 

X

0972.687.533

 

20

Phạm Thị Thu Hằng

18/09/1988

Giáo viên

2010

X

X

ĐH

 

X

0169.711.2171

 

21

Phạm Thị Ngọc

13/11/1989

Giáo viên

2011

 

X

 

X

0163.594.0369

 

22

Nguyễn Thị Thúy

22/07/1990

Giáo viên

2011

 

X

TC

 

X

0982.819.190

 

23

Nguyễn Thị Thủy

09/11/1990

Giáo viên

2011

 

X

TC

 

X

 

 

24

Trần Thị Thi

02/11/1990

Giáo viên

2011

 

X

TC

 

X

0169.809.3857

 

25

Nguyễn T Kim Dung

27/07/1986

Giáo viên

2007

 

X

ĐH

X

 

0122.227.2348

 

26

Hoàng Thị Thủy

02/12/1989

Giáo viên

2012

 

X

TC

 

X

01659470074

 

27

Bùi Thị Thanh

07/10/1990

Giáo viên

2012

 

X

TC

 

X

0167.974.8838

 

28

Nguyễn Thị Sinh

29/05/1993

Giáo viên

2013

 

X

TC

 

X

0164.269.3685

 

29

Phạm Thị Trang

27/09/1993

Giáo viên

2013

 

X

TC

 

X

0168.734.9507

 

30

Lê Thị Thúy

01/08/1986

Cấp dưỡng

2010

 

X

TC

 

X

0168.255.6425

 

31

Nguyễn Thị Lựu

03/01/1988

Cấp dưỡng

2011

 

X

TC

 

X

0163.309.0206

 

32

Vũ Thị Trang

 

Cấp dưỡng

2014

 

X

TC

 

X

0121.602.1981

 

33

Trần Thị Hoa

/1981

Kế toán

2006

X

x

TC

x

 

 

 

34

Đỗ Thị Thúy

14/10/1984

Y tế

 

 

 

TC

X

 

0982.081.418

 

35

Hồ Hải Linh

10/07/1984

Hành chính

2006

x

 

TC

X

 

0988.443.643

 

*. Tổng hợp:

- Tổng số CBGV-NV: 35 đ/c ( QL: 03; GV: 26;  Cấp dưỡng: 03;  KT: 01, Y tế: 01; HC: 01).

-  Trình độ CM:  ( ĐH:  13; CĐ: 08; TC: 14)

- Đảng viên: 20 đ/c

- Đoàn viên: 16 đ/c

- Biên chế: 18 đ/c

- Hợp đồng: 17 đ/c

 

 

Hoàng Quế, ngày 01 tháng 08 năm 2015

Hiệu trưởng

(Đã ký)

Vũ Thị Cồn Tiên