Kế hoạch công tác tháng 9/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Quế, ngày 28  tháng 8 năm 2018

       KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018

                                                             

            * Trọng tâm công tác tháng 9/2018:

         - Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ ngày khai giảng năm học mới 2018-2019

          - Tiếp tục tuyển sinh trẻ các độ tuổi ra lớp. Phân công GV tiếp tục làm công tác phổ cập.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ngay sau ngày khai giảng.

          - Thực hiện chương trình KH giáo dục theo chủ đề đầu tiên của năm học mới đúng độ tuổi.

          - Lên kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường.

         - Kiểm tra CSVC đầu năm học các lớp. Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ CSBT và các khoản thu, chi.

          -  Họp thống nhất hồ sơ Quản lý, GV, nhân viên trong trường MN;

         - Thực hiện công tác KĐCL tháng 9/2017.

         - Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch.

         - Tổ chức họp phụ huynh nhà trường và toàn bộ các lớp.

         * Lịch cụ thể:

 

STT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

* Công tác phát triển tổ chức:

 - Tiếp tục tuyển sinh trẻ các độ tuổi ra lớp.

 - Phân công GV tiếp tục làm công tác phổ cập.

- Chiêu sinh thêm trẻ nhà trẻ. Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu 100%.

 

-Đ/c Hiệu Trưởng + PHT Phạm Thị Nguyệt và GVCN các lớp

 

 

01-05/9

 

10-15/9

2

* Chuyên môn:

+ Chăm sóc nuôi dưỡng:

- Đảm bảo tổt công tác vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra công tác chăm sóc nuôi dưỡng.

- Lên KH tổ chức khám sức khoẻ, đánh giá sức khỏe trẻ toàn trường ngay đầu năm học.

+ Giáo dục

- Trang trí sắp xếp lớp thành các góc rõ rệt. Vệ sinh trong, ngoài lớp gọn gàng sạch sẽ.

- Tiếp tục rèn nề nếp thói quen trẻ.

- Thực hiện đúng chương trình giáo dục trẻ theo chủ đề đầu tiên của năm học mới đúng độ tuổi.

 

- Thực hiện đúng thời gian biểu, thời khoá biểu.

- Kiểm tra các lớp: Giáo viên lập kế hoạch chương trình giáo dục, dự các hoạt động của giáo viên.

- Phân công tiếp tục làm công tác KĐCL.

 

 

 

- Đ/c  PHT phụ trách CM + Y Tế

 

 

 

- Giáo viên các lớp.

 

 

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách CM

 

 

01-31/9

10-20/9

 

01-31/9

 

01-3/9

 

 

 

 

 

15-25/9

3

* Xây dựng các điều kiện thiết yếu.

- Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ CSBT và các khoản thu, chi.

* Các hoạt động khác:

 - Triển khai các văn bản chỉ đạo.

 - Lên kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường.

- Tổ chức họp phụ huynh nhà trường và toàn bộ các lớp.

- Đánh giá công tác tháng 9, triển khai công tháng tháng 10/2018.

 

 

 

Đ/c Vũ Thị Cồn Tiên + các PHT + giáo viên

 

05-10/9

 

 

 

10-24/9

 

10-15/9

 

Nơi nhận:

- Phó hiệu trưởng nhà trường (t/h);

- Các lớp thuộc sự quản lý của nhà trường (t/h);

- Lưu: VT.

                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                         (đã ký) 

                                                 Vũ Thị Cồn Tiên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu