Lịch công tác tháng 12/2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 
 
 

 

 

Số: 04/KH -TgMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Đông Triều, ngày 01 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.

2. Tổ chức chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngàyTLQDDNDVN 22/12.

TT

Nội dung công việc

Thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 31/12

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

- Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP.

 

 

CM nuôi

 

Từ 01 -> 31/12

 

- Giáo dục

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

+ Tổ chức chuyên đề XDTMNLTLTT

CM dạy

BGH

Từ 1/ ->31/12

Từ 1 ->10/12

 

3

Y tế: - Tăng cường các biện pháp phòng dịch,

- Tổ chức cân cho trẻ đợt 2

CB y tế

Từ 1 ->30/12

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- KT theo kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường.

Ban kiểm tra nội bộ

Từ 10-> 30/12

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Thanh quyết toán 1 số hạng mục công trình...

- Xây dựng kế hoạch và vận hành các thiết bị phòng học thông minh, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời hiệu quả.

Kế toán

BGH

 

Từ 01 ->31/12

 

6

Công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >31/12

 

7

Công tác khác

-Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22/12

- Tổ chức cho học sinh 5 tuổi đi thực tế, thăm quan tiểu đoàn 81.

Toàn trường

 

 1-> 22/12

 

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều(b/c);
  • Các bộ phận CM;
  • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu