PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HOÀNG QUẾ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hoàng Quế ngày 30 tháng 8 năm 2017

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 – 2018

Stt

Họ và tên

Năm

sinh

Chức vụ

Trình độ CM

Phân công CM

Ghi chú

1

Vũ Thị Cồn Tiên

1968

Hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường

 

2

Phạm Thị Nguyệt

1967

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM NT+ 3T, nuôi dưỡng, điểm lẻ Tràng Bạch

 

3

Hoàng Thị Nhạn

1982

Phó hiệu trưởng

ĐH

Phụ trách CM 4+ 5 tuổi, Phổ cập, KĐCL,CSVC, CNTT, Phong trào, điểm lẻ Quế Lạt

 

4

Phạm Thị Nhàn

1979

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A1

 

5

Nguyễn T Thu Hương

1986

Giáo viên

ĐH

 

6

Trần Thị Ái

1979

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A2

CTCĐ

7

Ngô Thị Khuyên

1982

Giáo viên

TT tổ MG

8

Dương Thị Kim Tuyến

1973

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A3

 

9

Trần Thị Thi

1990

Giáo viên

ĐH

 

10

Phạm Thị Châu Loan

1984

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A4

 

11

Nguyễn Thị Thơm

1981

Giáo viên

 

12

Vũ Thị Uyên

1987

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B1

 

13

Phạm Thị Phượng

1980

Giáo viên

 

14

Phạm Thị Thu Hằng

1988

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B2

 

15

Vũ Thị Anh

1983

Giáo viên

ĐH

TPMG

16

Ngô Thị Phương

1982

Giáo viên

TC

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B3

 

17

Bùi Thị Rung

1977

Giáo viên

 

18

Phạm Thị Ngọc

1989

Giáo viên

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi C1

 

19

Lưu Thị Thu Chung

1981

Giáo viên

ĐH

 

20

Nguyễn Thị Kim Dung

1986

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi C2

TP Nhà trẻ + 3 tuổi

21

Nguyễn Thị Sinh   

1990

Giáo viên

TC

 

22

Trương Thị Tuyến

1980

Giáo viên

ĐH


Giáo viên chủ nhiệm

nhóm trẻ D1

 

23

Hoàng Thị Thủy

1990

Giáo viên

TC

 
           

24

Lưu Thị Hương

1980

Giáo viên

ĐH

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ D3

 
           

25

Bùi Thị Thanh

1990

Giáo viên

TC

 
         

Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ D3

 

26

Nguyễn Thị Đương

1988

Giáo viên

ĐH

 

27

Nguyễn Thị Thủy

1990

Giáo viên

TC

 

28

Nguyễn T Như Quỳnh

1984

Giáo viên

ĐH

TT NT + 3 tuổi

29

Lê Thị Thúy

1986

Cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng điểm Cổ Lễ

 

30

Nguyễn Thị Lựu

1988

Cấp dưỡng

TC

 

31

Vũ  Thị Trang

1981

Cấp dưỡng

TC

Cấp dưỡng điểm

Tràng Bạch

 

 

32

Nguyễn Thị Thúy

1986

Cấp dưỡng

SC

Cấp dưỡng điểm Quế Lạt

 
             

33

 

Trần Thị Hoa

1981

Kế toán

TC

   

34

Hồ Hải Linh

1984

Hành chính

TC

 

TT tổ VP

35

Đỗ Thị Thúy

1984

 

Y tế

TC

   

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                            Vũ Thị Cồn Tiên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu