THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC TRẺ ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017


STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 325

 

 

55

50

89

131

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 325

 

 

55

50

89

131

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 325

 

 

55

50

89

131

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 325

 

 

55

50

89

131

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 325

 

 

55

50

89

131

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻem

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

 

 

 

 52

 49

 84

 129

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

 3

 1

 5

 

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 0

 0

 2

 2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

55

50

89

131

1

Đối với nhà trẻ

 55

 

 

 55

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 55

 

 

 55

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 55

 

 

55

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 270

 

 

 

50

89 

 131

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 270

 

 

 

50

89 

 131

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 270

 

 

 

50

89 

 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Hoàng Quế, ngày 01 tháng 09 năm 2016

                                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                                   (Đã Ký)    

 

                                                                                                               Vũ Thị Cồn Tiên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu