THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 - 2018


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 365

 

 

55

50

118

142

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 365

 

 

55

50

118

142

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 365

 

 

55

50

118

142

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 365

 

 

55

50

118

142

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 365

 

 

55

50

118

142

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻem

 

 

 

       

1

Kênh bình thường

 

 

 

 52

 48

 114

 137

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

3

2

4

3

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

     

2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

       

1

Đối với nhà trẻ

 55

 

 

 55

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 55

 

 

 55

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 55

 

 

55

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

 310

 

 

 

50

118

142

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 310

 

 

 

50

118

 142

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 310

 

 

 

50

118 

 142

                   

              

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                            ( đã ký ) 

 

                                                                                                                                                      Vũ Thị Cồn Tiên 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu